Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

支思3 189 ts‘z´ 2b 平聲陽 鶿