Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 434 k‘uˇ 3c 上聲