Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 271 3c 上聲 𦮸