Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 915 paw 1a 平聲陰