Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 942 miăw´ 2b 平聲陽