Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 364 ts‘u 1a 平聲陰