Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

支思3 192 tʂrˇ 3c 上聲