Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1168 xwaă 1a 平聲陰