Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 348 ruj` 4d 去聲