Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

廉纖19 1617 k‘iăm` 4d 去聲