Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 602 tʂǝn 1a 平聲陰