Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

侵尋17 1494 lim´ 2b 平聲陽
侵尋17 1519 lim` 4d 去聲