Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 376 fu 1a 平聲陰