Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 410 lyˇ 3c 上聲