Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 865 t‘iănˇ 3c 上聲