Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

尤侯16 1467 tǝw` 4d 去聲 𨶜