Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

歌戈12 1120 ts‘u㡠3c 上聲