Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 857 p‘iăn´ 2b 平聲陽 便 軿