Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 396 xu´ 2b 平聲陽