Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 494 y` 4d‘ 入聲作去聲