Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

尤侯16 1480 riw` 4d‘ 入聲作去聲