Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1347 kiŋˇ 3c 上聲