Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

監鹹18 1527 tam 1a 平聲陰