Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

尤侯16 1476 nǝw` 4d 去聲