Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 17 1a 平聲陰 [辛]