Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 409 3c 上聲 𢈔