Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 222 xi 1a 平聲陰