Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

車遮14 1243 xiă´ 2b‘ 入聲作平聲