Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1345 ʂiŋ´ 2b 平聲陽