Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

桓歡9 791 muăn´ 2b 平聲陽 𩆓