Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

廉纖19 1584 kiăm 1a 平聲陰