Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 227 tʂ‘i 1a 平聲陰