Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 926 t‘aw 1a 平聲陰