Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

侵尋17 1514 rim` 4d 去聲