Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 2 tʂuŋ 1a 平聲陰