Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

支思3 196 tszˇ 3c 上聲