Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1226 naă` 4d‘ 入聲作去聲