Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 665 funˇ 3c 上聲