Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

桓歡9 812 suăn` 4d 去聲