Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 326 ti` 4d 去聲