Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 445 tʂyˇ 3c‘ 入聲作上聲
尤侯5 1454 tʂiwˇ 3c‘ 入聲作上聲