Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

桓歡9 783 tuăn 1a 平聲陰