Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 1029 tsaw` 4d 去聲