Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

桓歡9 810 ts‘uăn` 4d 去聲