Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 448 k‘uˇ 3c‘ 入聲作上聲