Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 666 unˇ 3c 上聲