Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

尤侯16 1424 tʂ‘iw´ 2b 平聲陽 𠧐