Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1326 lǝŋ´ 2b 平聲陽