Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

侵尋17 1503 rimˇ 3c 上聲