Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

尤侯16 1460 siw` 4d 去聲 宿